Ośrodek Badań nad Społecznymi Problemami Płci

Zespół Ośrodka Badań nad Społecznymi Problemami Płci
Kierownik Ośrodka
Renata Siemieńska
Zespół badaczy
 • Łukasz Dąbrowski
 • Anna Domaradzka
 • David Dueñas i Cid
 • Joanna Erbel
 • Joanna Jasińska
 • Viktoryia Lazareva
 • Marta Łazarowicz-Kowalik
 • Agnieszka Majcher
 • Ilona Matysiak
 • Filip Raciborski
 • Dominika Walczak
 • Doktoranci ośrodka
  • mgr Anna Cordes
  • mgr Łukasz Dąbrowski
  • mgr Joanna Jasińska
  • mgr Sylwia Kijewska
  • mgr Aneta Krzyworzeka-Jelinowska
  • mgr Viktoryia Lazareva
  • mgr Joanna Nyboe (d. Marciniak)
  • mgr Krzysztof Podwójcic
  • mgr Dagmara Szczepańska
  • mgr Agata Żbikowska
Projekty międzynarodowe
Ośrodek intensywnie współpracuje z międzynarodowymi zespołami badawczymi, w zakresie realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych oraz programów wymiany kadry naukowej. Realizowane przez zespół Ośrodka projekty dotyczą zagadnień:
 • Socjologii płci
 • Szkolnictwa wyższego
 • Społeczeństwa obywatelskiego
 • Państwa opiekuńczego
 • Socjologii miasta
Przykłady projektów realizowanych w ostatnich latach:
 • FAB-MOVE - For a Better Tomorrow: Social Enterprise on the Move (RISE)
 • GENDEQU - Gender Equality at the University (Fundusze Norweskie)
 • WILCO - Welfare Innovations at the Local level in favour of Cohesion (7 Program Ramowy)
 • WORKCARE Synergies – Findings from EU research (7 Program Ramowy)
 • EFELSE – Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe (Lifelong Learning)
 • WORK&CARE (6 Program Ramowy)
Prace badawcze
W latach 2011-2014 zespół prof. Renaty Siemieńskiej (dr Anna Domaradzka i dr Ilona Matysiak) w ramach projektu WILCO Welfare innovations at the local level in favour of cohesion badał czynniki występowania innowacji społecznych w obszarze opieki, zatrudnienia, mieszkalnictwa i imigrantów w Warszawie i Płocku. Przeprowadzone badania wskazują na to jak ważnym czynnikiem pojawienia się innowacji społecznej jest obecność oddolnych inicjatyw trzeciego sektora, będących emanacją potrzeb obywateli nierealizowanych przez wycofujące się ze swojej roli państwo opiekuńcze. Z kolei kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu innowacji jest zdolność tworzenia lokalnych koalicji między przedstawicielami biznesu, samorządu i organizacji społecznych.
W 2014 roku dr Anna Domaradzka zakończyła badania inicjatyw sąsiedzkich w Warszawie, których efektem jest pogłębiony opis genezy oraz przyczyn aktywności na rzecz najbliższego otoczenia, na przykładzie wybranych wspólnot sąsiedzkich. Badania sąsiedzkich działań lokalnych w Warszawie posłużyły przy tym wyjaśnieniu zjawiska aktywności społecznej zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, z punktu widzenia socjologii miasta z jednej, i teorii społeczeństwa obywatelskiego z drugiej strony. Przestrzeń miejska została tu potraktowana zarówno jako kontekst, jak i czynnik sprzyjający, bądź utrudniający różnego rodzaju działania o charakterze grupowym, w szczególności zaś działalność lokalnych grup sąsiedzkich. Podsumowując, można powiedzieć, że za badanymi inicjatywami stoją cztery główne, niewykluczające się czynniki: 1) protest – obrona dobra wspólnego; 2) rewitalizacja przestrzeni – estetyzacja otoczenia; 3) rewitalizacja społeczna – tworzenie miejsca spotkań; 4) lokalny patriotyzm – wzmacnianie tożsamości. W ramach przeprowadzonych wywiadów wyłoniono też trzy podstawowe typy przestrzeni w zależności od generowanej aktywności sąsiedzkiej i tworzących się inicjatyw. Typ pierwszy występuje, gdy przestrzeń publiczna i pół-publiczna ułatwia codzienne kontakty i wzajemne poznawanie się mieszkańców. W takim kontekście największe szanse ma powstać lokalna inicjatywa oddolna o większej trwałości i różnorodności. Typ drugi dotyczy sytuacji, gdy problemy związane z niską jakością przestrzeni stanowią impuls do wspólnego działania. Wówczas generowane działanie ma zwykle charakter oddolnej interwencji, zwykle krótkoterminowej, o charakterze ad hoc. Typ trzeci zaobserwowano wówczas, gdy przestrzeń utrudnia nawiązywanie spontanicznych kontaktów między sąsiadami. Wtedy najczęściej powstają grupy interesu oparte o wspólnotę potrzeb czy podobny sposób spędzania czasu, jak to może być w przypadku właścicieli psów czy rodziców małych dzieci.
Oprócz tego członkowie zespołu brali udział w realizacji następujących projektów międzynarodowych:
GendEQU – Gender Equality at the University (2013-2016) Projekt realizowany w ramach Funduszy Norweskich, polskimi partnerami jest Wydział Ekonomii UW (koordynator) i Instytut Studiów Społecznych UW, po stronie norweskiej Nordic Institute for studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Celem projektu jest zebranie danych i upowszechnienie wyników badań dotyczących równości płci na uniwersytetach, a następnie sformułowanie rekomendacji dla polityków i pracodawców, a także w zakresie systemu kszatałcenia i finansowania nauki sprzyjających wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn w nauce. Istniejące badania sugerują, że ze względu na istniejące bariery społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne, potencjał kobiet pracujących w nauce wciąż nie jest całkowicie wykorzystany. Projekt opiera się na perspektywie „gender mainstreaming” i skupia się na odkrycia różnego rodzaju powiązanych ze sobą czynników wpływających na różnice w ścieżkach kariery w zawodzie naukowca oraz wskazaniu dobrych praktyk w zakresie zmniejszenia nierówności ze względu na płeć w tym obszarze. Projekt dotyczy więc przede wszystkim problematyki nierównego traktowania ze względu na płeć w środowisku naukowym (m.in. dostęp do grantów, stypendiów, udział w zespołach badawczych). W 2014 roku w ramach projektu przeprowadzono badanie ilościowe z osobami 5 lat po doktoracie, badające trajektorie ich karier zawodowych w i poza nauką (N=700), którego wyniki będą porównywane z danymi z Norwegii. Przygotowano również wstępny opis systemu finansowania nauki w obu krajach i rozpoczęto zbieranie danych dotyczących wnioskodawców, jak i beneficjantów konkursów grantowych organizowanych przez NCN i NCBiR, które obecnie poddawane są dalszym analizom. W ISS projekt realizowany jest przez Ośrodek Badań nad Społecznymi Problemami Płci pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej, przy współpracy dr Anny Domaradzkiej, w ramach zespołu badawczego kierowanego przez dr Michała Krawczyka z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW; realizowany w latach 2013-2016. http://grape.uw.edu.pl/gendequ
WILCO – Welfare innovations at the local level in favour of cohesion (2011-2014) Projekt realizowany od stycznia 2011 do stycznia 2014 roku w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, dotyczący innowacji w zakresie polityki społecznej, realizowany przez Ośrodek Badań nad Społecznymi Problemami Płci pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej, przy współpracy dr Anny Domaradzkiej i dr Ilony Matysiak. W ramach projektu WILCO przeprowadzono międzynarodowe badania porównawcze poświęcone polityce społecznej oraz systemom usług i świadczeń społecznych w 20 miastach różnych państw UE. W przypadku Polski jest to Warszawa i Płock. Szczególny przedmiot zainteresowania stanowią wdrażane lokalnie innowacyjne projekty i działania w zakresie polityki społecznej oraz możliwości wykorzystania tych rozwiązań w innych miastach czy krajach. Koncentrowano się przede wszystkim na czterech obszarach polityki społecznej: opiece, mieszkalnictwie, rynku pracy oraz polityce wobec imigrantów. Starano się uchwycić proces powstawania innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej w Warszawie i Płocku, poznać perspektywy i punkty widzenia różnych aktorów lokalnych - przedstawicieli rady miasta, urzędników miejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji. http://www.wilcoproject.eu
EFELSE "Evaluation Framework for the Evaluation of LLL Strategies in Europe" (finansowane ze środków zewn.); CINEFOGO Third Sector Organizations (TSOs) facing turbulent environments: the impact of commercialization on organizational legitimacy and the quality of services;
Workcare Synergies. A support action with the aim of disseminating research findings of previous EU Framework Programme projects in the field of work-care? (finansowanie ze środków zewn.);
ENRI-East. Interplay of European, National and Regional Identities: Nations between States along the New Eastern Borders of the European Union", FP7-SSH collaborative research project.
Publikacje
Siemieńska, R., Matysiak, I., Lone Mothers: Care Arrangements between Support and Isolation, in: Social Vulnerability in European Cities. The Role of Local Welfare in Times of Crisis, C. Ranci, T. Brandsen, S. Sabatinelli (red.), PALGRAVE MACMILLAN, 2014, Basingstoke, New York, str. 221-243.
Siemieńska, R., Domaradzka, A., Matysiak, I. (2014). Warsaw. W: A. Evers, B. Ewert and T. Brandsen, (red). „Social Innovations for Social Cohesion. Transnational patterns and approaches from 20 European cities”, str. 243-261, ISBN: 978-2-930773-00-1, WILCO project e-reader: http://www.wilcoproject.eu/ereader-wilco/.
Siemieńska, R., Domaradzka, A., Matysiak, I. (2014). Plock. W: A. Evers, B. Ewert and T. Brandsen, (red). „Social Innovations for Social Cohesion. Transnational patterns and approaches from 20 European cities”, str. 263-283, ISBN: 978-2-930773-00-1, WILCO project e-reader: http://www.wilcoproject.eu/ereader-wilco/
Olejniczak, K., Śliwowski, P., Domaradzka, A., Płoszaj, A., Widła, Ł, Wojtowicz, D. (2014). Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 978-83-7383-719-5, doi: 10.7366/9788373837195
Domaradzka, A. (2014). Data sources and literature on civil society in Poland, in: A. Domaradzka, E. Markus, M. Pospisil, B. Strecansky, M. Szabo, Civil Society in the ‘Visegrád Four’. Data and Literature in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Berlin: Maecenata Institute. ISSN (Web) 1868-1840, URN: urn:nbn:de:0243-072014op744
Domaradzka A., D. Walczak (2013). Wartość autoteliczna czy instrumentalna? Rola studiów doktoranckich w opinii kierowników studiów i doktorantów. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”.
Ojeniczak, K., Rok, J., Widła, Ł., Domaradzka, A. (2014) Discovering the learning mechanism, in: K. Olejniczak, S. Mazur (eds). Organizational Learning. A Framework for Public Administration. Warsaw: Scholar. ISBN 978-83-7383-724-9, doi: 10.7366/9788373837249
2010: National Report on LLL and adult learning POLAND, Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe, Project Number: 147760-LLP-2008-GR-KA1NLLS, http://efelse.iacm.forth.gr/docs/EFELSE_D3/EFELSE_D3_NR_PL.pdf (autorzy: Siemienska R., A.Domaradzka, D.Walczak)
Domaradzka A. (2010). Filling the Gaps? The Role of Civil Society on the Individual Level: The Case of Polish Women's Organizations, w: M. Freise, M. Pyykkönen, E. Vaidelyte (eds) A Panacea for all Seasons? Civil Society and Governance in Europe, Baden-Baden: Nomos Publishers, s. 287-303.
Domaradzka A. (2010). Panem et Circenses? Sport Organizations in Poland from Historical and Political Perspectives, w: A. Zimmer, A. Evers (eds) Third Society Organizations Facing Turbulent Environments: Sports, Culture and Social Services in Germany, Italy, U.K., Poland, and Sweden, Baden-Baden: Nomos Publishers, s. 127-142.
2010: Krawczyk M., Smak M., Walczak D., Poverty, Exclusion and Faith-Based Organisations in Poland, w: Faith-Based Organisations and Social Exclusion in European Cities, http://www.facit.be/
Matysiak I., (2010), The meaning of tradition in the modern world: village representatives in Poland - institution in transition, IAMO Forum 2010, publikacja konferencyjna dostępna w Internecie: http://www.iamo.de/fileadmin/uploads/forum2010/papers_forum2010/Matysiak_IAMO_Forum_2010.pdf.
Matysiak I. (w druku), Mobilization of social civic activity in rural communities in Poland - the case study of village representatives' initiatives, publikacja w ramach projektu COMPETE. Civilization Competences in Regional Perspective.
Matysiak I. (w recenzji), Bohaterowie drugiego planu: działalność sołtysów i sołtysek w kontekście "wiejskich" społeczności obywatelskich w Polsce, w: W. Misztal, A. Kościański