Centrum Wyzwań Społecznych

Centrum Wyzwań Społecznych (Social Challenges Unit) przy Instytucie Studiów Społecznych UW działa od stycznia 2014 roku. Jego misją jest wspieranie innowacyjności w naukach społecznych, a także skuteczne włączanie zasobów całego Uniwersytetu w rozwiązywanie najbardziej kluczowych wyzwań społecznych, w partnerstwie z wieloma innymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami, liderami i grupami obywateli. Mechanizm działania Centrum opiera się na założeniu, że współczesny świat, przy całej swojej złożoności, wymaga większej współpracy i przełamywania barier między odrębnymi sektorami/silosami. Problemy można rozwiązywać tylko przy założeniu, że społeczeństwo to „zespół zespołów” (team of teams). Dlatego też podstawowym sposobem naszego działania jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów (wraz z grupami, specjalistami i liderami spoza UW), które w określonym w czasie oraz ściśle zaplanowanym procesie będą starały się wypracować i wdrożyć rozwiązania dla zewnętrznych wyzwań społecznych, w celu osiągnięcia realnej zmiany społecznej. Bardzo ważny w całym procesie jest dla nas udział studentów, bowiem zakładamy, że najważniejsze w ich edukacji jest uczenie się poprzez wspólne działanie i wdrażanie pozytywnych zmian w świecie instytucji, organizacji i grup społecznych (learning by doing)
Kluczowe wartości Centrum Wyzwań Społecznych:
 1. Interdyscyplinarność – Uniwersytet Warszawski to wielka instytucja, która jednak wciąż niedostatecznie rozpoznaje i integruje swoje rozproszone zasoby, dlatego priorytetem są dla nas projekty łączące specjalistów z różnych dziedzin.
 2. Nastawienie zadaniowe, czyli praca nad rozwiązaniem realnego problemu – najlepiej, gdy ów problem społeczny  ma związek z konkretnymi interesariuszami (organizacjami, samorządami, grupami wykluczonych), ale dopuszczamy pracę także nad wyzwaniami, które postawimy przed sobą sami.
 3. Akademickie kształcenie wysokiej jakości z naciskiem na praktykę i realne doświadczenie – by w trakcie studiów dać studentom szansę na zetkniecie się z rzeczywistością pracy nad realnymi problemami na poziomie lokalnym (takimi jak planowanie, wdrażanie, czy też monitorowanie polityk publicznych, prototypowanie rozwiązań, analiza efektywności kosztowej określonych polityk oraz społecznego zwrotu z inwestycji etc.).
 4. Najwyższej jakości know-how i stale aktualizowana wiedza teoretyczna oraz zaplecze empiryczne (evidence-based solutions) – akademickie podejście stanowi o przewadze uniwersytetów nad innymi aktorami/firmami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych.
 5. Odpowiedzialność za wdrożenie (accountability)– całość działania CWS wynika z przekonania, że uczelnie w Polsce powinny rozwijać swoją odpowiedzialność społeczną, w tym przypadku znaczy to również, że interesujemy się wynikami naszej pracy i monitorujemy te wyniki (towarzyszymy naszym partnerom na każdym etapie zmiany, od diagnozy, do mierzenia jej rezultatów)
W modelu działania CWS uczelnia staję się przede wszystkim responsywna – zrywa z modelem instytucjonalnego „autyzmu”. Szuka konkretnych obszarów, w których może się przyczynić do pozytywnej zmiany. Lepiej zarządza swoimi rozproszonymi zasobami, lepiej nimi zarządza, starając się o synergię i innowacyjne ich wykorzystanie, a także dba o wewnętrzną integrację. Szuka partnerów z różnych sektorów i razem z nimi modeluje proces zmiany społecznej tak, że działa on dwukierunkowo – na zewnątrz: poprzez szukanie rozwiązań, ich testowanie i wdrażanie, oraz do środka: dzięki stałemu usprawnieniu i unowocześnieniu procesu uczenia się przez naukowców i studentów. Uniwersytet jest pełen świetnych naukowców i zmotywowanych studentów. Doświadczenie tych pierwszych może być wielkim zasobem, brak doświadczenia (szczególnie praktycznego) tych drugich jest wielkim wyzwaniem. Odpowiedzialność Uniwersytetu polega na tym, aby to doświadczenie służyło także lokalnym społecznościom, grupom wykluczonym, obywatelom, samorządom i wszystkim tym, dla których wiedza może być kluczem do polepszenia jakości życia, jakości więzi i zwiększenia poczucia sensu i sprawiedliwości.
Aktualnie rozpoczęte projekty (2014):
 • Startup Grind Warsaw

Centrum Wyzwań Społecznych UW koordynuje działania Uniwersytetu w ramach globalnego projektu Startup Grind (http://startupgrind.com/). Przedsięwzięcie działające już w 85 miastach świata ma na celu zbliżenie środowisk naukowców oraz przedsiębiorców i inwestorów, w celu współpracy, a docelowo komercjalizacji badań naukowych.  Spotkania odbywają się co miesiąc. Zawsze w formie wywiadów z naukowcem, chcącym skomercjalizować swoje badania, z przedsiębiorcą, który rozwija swój biznes w oparciu o badania naukowe oraz inwestorem, który wspiera komercjalizację badań naukowych. Na sali każdorazowo zasiada 100 osób, reprezentantów tych trzech środowisk. Spotkanie kończy się netoworkingiem pomiędzy uczestnikami.

Strona polskiej edycji projektu: http://www.startupgrind.pl/

Strona pierwszego wydarzenia w edycji polskiej: http://www.startupgrind.pl/?p=4241

Informacje na stronie głównej UW: http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/jak-skomercjalizowac-swoje-badania/

 • Ewaluacja ostatniej rundy ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek.  

Czy biblioteka to miejsce tętniące życiem, miejsce, w którym spotykamy się i zdobywamy nową wiedzę i umiejętności, nie tylko z książek? Aby biblioteki jak najlepiej służyły mieszkańcom małych miejscowości, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego od 2009 r. prowadzi Program Rozwoju Bibliotek. Jest to program finansowany dzięki grantowi Fundacji Billa i Melindy Gates. 3808 bibliotek z całej Polski w ramach trzech rund Programu otrzymało m.in. nowy sprzęt, nową wiedzę i narzędzia, które pozwolą im zwiększyć aktywność.W ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizowane jest m.in. COMBO – zestaw narzędzi i działań, dzięki którym biblioteki mają szansę przekształcić się w nowoczesne i pełne energii centra wiedzy i miejsca spotkań. Dzięki COMBO 149 bibliotek tworzy swoje plany rozwoju, uczestniczy w szkoleniach (np. na temat: co biblioteka może zrobić dla seniorów i osób niepełnosprawnych?) i konkursie na małe granty. Aby biblioteki nie były miejscami wyizolowanymi w świecie małej społeczności, program pomaga im także w nawiązaniu partnerskiej współpracy z innymi instytucjami – np. z domami kultury, stowarzyszeniami i firmami. Projekt „COMBO” działa od stycznia 2014 r.

W kwietniu Centrum Wyzwań Społecznych UW rozpoczęło duże badanie ewaluacyjne, którego celem będzie przede wszystkim odpowiedź na pytania:

 • Jak udało się wdrożenie projektu COMBO i jego poszczególnych elementów w bibliotekach?
 • Jakie efekty zostały osiągnięte dzięki realizacji tego projektu?
 • W jakim stopniu dzięki programowi biblioteki wykreowały nowy rodzaj kapitału społecznego?
 • Czy nawiązana współpraca będzie trwała, a biblioteki zostaną włączone w sieć instytucji działających dla mieszkańców?
 • Ewaluacja potrwa do końca grudnia 2014 r. i obejmie między innymi obserwację szkoleń i spotkań partnerskich, wywiady, ankiety i analizę dokumentów. Dzięki ewaluacji stworzony zostanie raport z zestawem rekomendacji na kolejne lata dla tych, którzy wspierają biblioteki i dla samych bibliotek.
 • „Wolontariat Rodzinny” - projekt badawczo-wdrożeniowy związany z badaniem motywacji i wartości całych rodzin zaangażowanych w wolontariat społeczny oraz budowaniem systemu wsparcia dla tego typu wolontariatu, razem z Centrum Wolontariatu UW oraz Akademią Rozwoju Filantropii.

 Prezentacja CWS "Portret Rodzin Zaangażowanych"(Wolontariat Rodzinny, AFR) -_6.03.2014

 •  Badania na rzecz ogólnopolskiego programu społecznego „Nasz Orlik” - wraz z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej i Ministerstwem Sportu i Turystyki, kontynuacja działań prowadzonych pod przewodnictwem profesor Anny Gizy-Poleszczuk, prowadzonych od 2009 roku, kiedy zaczęto badania nad społecznym oddziaływaniem i potencjałem infrastruktury sportowej, zarówno metodami jakościowymi, jak i ilościowymi. Zespół badawczy jako pierwszy w Polsce zwrócił uwagę na boiska jako przestrzenie społeczne, co zmieniło sposób myślenia o zarządzaniu nimi. Wszystkie raporty  z poprzednich faz badań dostępne są na stronie Projektu Społecznego 2012. W 2014 roku planujemy do zespołu doprosić socjologów z innych ośrodków akademickich oraz z innych wydziałów (ekonomia, psychologia), gdyż zagadnienia przez nas podejmowane potrzebują zespół interdyscyplinarnych. W 2014 roku odbędzie się badanie grup społecznych wykluczonych w Polsce ze sportu powszechnego, jak najmłodsze dzieci/dziewczynki/dorosłe kobiety/osoby niepełnosprawne/ seniorzy. Badanie ma pozwolić zrozumieć ich sposób życia, motywacje i wpływ doświadczanych barier w byciu aktywnym na jakość życia i zdrowie publiczne .
Zespół Centrum Wyzwań Społecznych
Zespół badań nad sportem
Stali współpracownicy
Byli współpracownicy