Społeczna Mapa Warszawy

 spoleczna-mapa

Społeczna Mapa Warszawy: Interdyscyplinarne Studium Metropolii Warszawskiej

 pod redakcja Janusza Grzelaka i Tomasza Zaryckiego

Wydawnictwo Naukowe „Scholar” Warszawa 2004

 ISBN: 83-7383-071-5

Link do księgarni

Spis treści

Janusz Grzelak, Tomasz Zarycki
Wprowadzenie   ………………………………………………………………………   7

Zróżnicowania społeczne i warunki życia mieszkańców Warszawy

Bogdan Cichomski

Zróżnicowania społeczne mieszkańców Warszawy w perspektywie

porównawczej    ……………………………………………………………………… 11

Tomasz W. Jerzyński

Percepcja warunków osiągania sukcesu

a pozycja społeczno-ekonomiczna    ……………………………………………   43

Tatiana Klonowicz, Krzysztof Krejtz
Warszawiaków powody do szczęścia   …………………………………………   63

Irena Zinserling, Janusz Grzelak

Cele życiowe, zadowolenie z życia, postawy wobec dobra wspólnego
mieszkańców Warszawy   ………………………………………………………… 83

Aktywność społeczna i polityczna mieszkańców Warszawy

Krystyna Skarżyńska

Zaufanie interpersonalne i poczucie skuteczności mieszkańców
Warszawy………………………………………………………………………………95

Janusz Grzelak, Irena Zinserling

Kontrola i aktywność społeczna w mieście (badanie mieszkańców Woli) 101

Bohdan Jałowiecki, Magdalena Krajewska, Karol Olejniczak

Klasa metropolitalna w przestrzeni Warszawy   …………………………… 132

Tomasz Zarycki

Kapitał kulturowy jako czynnik strukturyzacji warszawskiego elektoratu
ogólnopolskich partii politycznych   …………………………………………. 147

Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania miastem

Renata Siemieńska

Władza i zarządzanie w oczach radnych i mieszkańców Warszawy …….157

Krystyna Skarżyńska

Wyobrażenie roli radnego i ocena aktualnie działających samorządów

dzielnicy/gminy oraz samorządu miasta   …………………………………….. 186

Dominik Batorski

Percepcja ustroju samorządowego Warszawy   ……………………………… 191

Wojciech Dziemianowicz

Myślenie strategiczne o Warszawie w kontekście planów rozwojowych
gmin aglomeracji warszawskiej   ………………………………………………… 206

Grzegorz Gorzelak

Warszawa i jej region: nowe relacje w otwartej gospodarce
konkurencyjnej (w świetle strategii rozwoju Warszawy i strategii
rozwoju Mazowsza)   ………………………………………………………………. 216

Anna Tucholska

Strategie rozwoju gmin aglomeracji warszawskiej   ……………………….. 229

Andrzej Pyszkowski

Warszawa w zbiorze europejskich metropolii stołecznych   ……………. 240

Andrzej Pyszkowski

Warszawa w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju    …………………………………………………………………………………. 246

Jacek Szlachta

Możliwości i warunki absorpcji środków Unii Europejskiej przez
Warszawę do 2006 roku   ………………………………………………………… 255

Percepcja przestrzeni społecznej miasta

Maria Lewicka

Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy:
determinanty i konsekwencje   …………………………………………………. 273

Maria Lewicka

Ewaluatywna mapa Warszawy: Warszawa na tle innych miast   ……….. 316

Migracje zagraniczne w Warszawie i ich konsekwencje społeczne

Ewa Jaźwińska, Paweł Kaczmarczyk

Warszawscy pracownicy sezonowi w Niemczech   ………………………… 339

Krystyna Iglicka, Agnieszka Weinar
Cudzoziemscy specjaliści w aglomeracji warszawskiej   ………………….. 368

Aleksandra Grzymała-Kazlowska

Migranci z krajów mniej rozwiniętych gospodarczo niż Polska:
przypadek Wietnamczyków……………………………………………………… 389

Mirosław Kofta

Cudzoziemcy w Warszawie: źródła negatywnych postaw wobec
„obcych”   …………………………………………………………………………….. 415

Ewa Kępińska, Marek Okólski

Zagraniczne migracje zarobkowe w Warszawie   …………………………… 426

 

Niniejsza praca zbiorowa jest efektem dużego programu badawczego mającego na celu opracowanie wszechstronnego obrazu zróżnicowań społecznych współczesnej Warszawy. Wyniki badań grupy uczonych, skupionych wokół Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, dają przede wszystkim doskonały wgląd w naturę najnowszych przekształceń społecznych i gospodarczych stolicy. Ukazują także ogólniejsze prawidłowości transformacji systemu politycznego i ekonomicznego, występujące z różnym natężeniem w skali całego kraju.

Autorzy odwołali się w badaniach i interpretacji wyników do najnowszych osiągnięć teorii i metodologii nauk społecznych. Dzięki temu książka może stanowić źródło cennych metodologicznych inspiracji.