Marta Kacprzyk

Marta Kacprzyk
STANOWISKO/POSITION

asystent naukowy/ research assistant

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

She is a sociologist whose main research interests focus on applications of complex systems theory to social sciences, policy modelling, social influence, trust, phenomena of coherence and ADR (Alternative Dispute Resolution). Since 2010 she has been working in the area of policy modelling, gaining expertise in transferring the narratives provided by stakeholders into policy models. She has great experience in development and realization of international as well national projects.
Absolwentka socjologii. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą zastosowania teorii systemów złożonych do nauk społecznych, tworzenia modeli społecznych, badanie wpływu społecznego, zaufania, zjawiska koherencji oraz zagadnień związanych z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów (ADR). Ma duże doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów krajowych oraz międzynarodowych.

www

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

Studia doktoranckie: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca Uniwersytet Warszawski
Studia Magisterskie: Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski

PhD studies: The Robert B. Zajonc Institute for Social Studies University of Warsaw
MA studies: Institute of Sociology University of Warsaw

BADANIA/RESEARCH


Regulatory Theory of Social Influence (2012-2017), funded by Polish National Science Centre (project no.163467).
Emergence by Design – MD (2011-2014), project co-funded by EU 7FP – FET (project no. 284625).
OCOPOMO (Open COllaboration for POlicyMOdelling), project co-funded by the Seventh Framework Programme, Theme [ICT-2009.7.3] [ICT for Governance and Policy Modelling], (2010 – 2013)

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

• ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH/ PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS
Nowak, A., Bartkowski, W., Samson, K., Rychwalska, A., Kacprzyk, M., Roszczynska-Kurasinska, M., & Jagielska, M. (2013). No need for speed: Modelling innovation adoption in a heterogenous population. Advances in Complex Systems 16 (4-5), DOI: 10.1142/S0219525913500252

• ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS
Roszczynska-Kurasinska, M., & Kacprzyk, M. (2013). The dynamics of trust from the perspective of a trust game. In: A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, D. Bree (Eds.). Complex human dynamics: from mind to societies. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 191-209.
Nowak, A. & Kacprzyk, M. (2012). Handel uliczny jako przestrzeń interakcji. In: A. Wasilkowska (Ed.) Shadow Architecture/Architektura Cienia, pp. 240-258. Fundacja Inna Przestrzeń.