Ewa Kępińska

dr Ewa Kępińska
STANOWISKO/POSITION

Członek Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością / Member of the Center for Social Change and Mobility Reserach

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Seasonal migration; the dynamics of migration processes, in particular factors and mechanisms that sustain migratory flows between sending and receiving countries (regions); the role of networks and migration infrastructure in contemporary migrations from Poland to France; gender in international migration, in particular the similarities and the differences between the determinants of labour migration of men and women, and the origins of this variation.

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

2008, Ph.D., Insitute of Sociology, Jagiellonian University, Kraków, Poland.
2000, M.A., Insitute of Sociology, University of Warsaw, Poland.

GRANTY, STYPENDIA I NAGRODY/GRANTS, FELLOWSHIPS AND AWARDS

2011-2014 “The role of social networks and migration infrastructure in creating and sustaining contemporary migratory flows from Poland to France” (“Rola sieci powiązań i infrastrukutry migracyjnej w kreowaniu i podtrzymywaniu strumieni migracyjnych z Polski do Francji”), research grant awarded by the Polish National Science Centre (grant no. NN116665540).

2011-2012 “Fernand Braudel IFER incoming” Postdoctoral Fellowship, awarded by the Fondation Maison des Science de l’Homme; Institut des Sciences sociales du Politique, Université Paris Ouest – Nanterre la Défense, France.

2009-2010 “Research in Paris” Postdoctoral Fellowship, awarded by the City of Paris; Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris, Genre, Travail, Mobilités, CRESPPA-GTM/CNRS, Université Paris 8; Institut des Sciences sociales du Politique – ISP/CNRS, Université Paris Ouest – Nanterre la Défense, France.

2008 Second prize, tenth national competition of the Institute of Labour and Social Studies for the best Ph.D. dissertations on employment issues and social policy, held under the auspices of the Polish Ministry of Labour and Social Policy.

2004-2006 “The role of gender in contemporary migration from Poland: the case of Polish seasonal workers in Germany” (“Kobiety i mężczyźni we współczesnych migracjach z Polski na przykładzie polskich pracowników sezeonowych w Niemczech”), research grant awarded by the Polish Ministry of Scientific Research and Information Technology (grant no. 1H02E01426).

BADANIA/RESEARCH

2010-2012 “Migrant domestic and care workers in France, Italy, and Germany: labor conditions, institutional frameworks, and status claims,” carried out by the Graduate School of Social Sciences at Hitotsubashi University, Tokyo, and financed by the Japan Society for the Promotion of Science.

2008-2009 “Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood Integration in European Urban Spaces” (GEITONIES), international project coordinated by the Centre for Geographical Studies, University of Lisbon, and co-financed by the European Commission (the 7th Research Framework Program) and the Ministry of Scientific Research and Information Technology in Poland.

2007-2009 “Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union” (IDEA), international project coordinated by the Centre of Migration Research, University of Warsaw, co-financed by the European Commission (the 6th Research Framework Program) and the Ministry of Scientific Research and Information Technology in Poland.

2006-2008 “Migration Policy and Labour Market Change” (MPLM Project) Module I: “Polish migrants in the EU labour market” (“Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia – MPLM”, Moduł I. Migranci z Polski na unijnym rynku pracy”), project carried out by the Centre of Migration Research, University of Warsaw, on behalf of the Ministry of Labour and Social Policy in Poland, financed by the European Social Fund.

2004-2006 “From settlement towards community: the role of settlement migrants in the formation of immigrant communities and a multicultural society” (“Od zbiorowości do społeczności: rola migracji osiedleńczej w tworzeniu się społeczności imigranckich i społeczeństwa wielokulturowego”), project carried out by the Centre of Migration Research, University of Warsaw and financed by the Ministry of Scientific Research and Information Technology (grant no. 2H02E02125).

2001-2003 “Polish workers in the labour market of the European Union at the turn of the centuries. Economic and socio-cultural consequences of integration” (“Polscy pracownicy na rynku pracy UE na przełomie wieków. Konsekwencje ekonomiczne i społeczno-kulturowe procesów integracji polskiego rynku pracy z rynkiem pracy UE”), carried out by the Centre of Migration Research, University of Warsaw, and financed by the Polish Scientific Committee (grant no. 2H02E07522).

1999-2002 “The role of social, political and economic networks in settlement migration to Poland: the case of Ukrainian migrants” (“Rola społecznych, politycznych i ekonomicznych sieci powiązań w migracji osiedleńczej do Polski na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski”), project carried out by the Centre of Migration Research, University of Warsaw, in collaboration with the School of Slavonic and East European Studies, University College London.

1997-1999 “Migrants’ trafficking in Poland” (“Przerzut migrantów do i przez terytorium Polski”), project carried out by the Centre of Migration Research, University of Warsaw, and funded and co-ordinated by the International Organisation for Migration.

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

• KSIĄŻKI AUTORSKIE / AUTHORED BOOKS

2008. Migracje sezonowe z Polski do Niemiec. Mechanizmy rekrutacji, rola rodziny i zróżnicowanie według płci. (Seasonal Migration from Poland to Germany: The Mechanisms of Recruitment, the Role of the Family, and Gender Differences.) Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

• ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH / PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS

2013. “The Evolution and Sustainability of Seasonal Migration from Poland to Germany: from the Dusk of the 19th Century to the Dawn of the 21st Century.” International Review of Economic and Finance 28: 3-18 (co-authored with Oded Stark). (University of Tuebingen, Working Papers in Economics and Finance, Paper No. 54, April 2013.)

2013. “Gender Differentiation in Seasonal Migration: The Case of Poland.” Journal of Ethnic and Migration Studies 39(4): 535-555.

2004. “Mixed Marriages in Migration from Ukraine to Poland.” Journal of Ethnic and Migration Studies 30(2): 353-372 (co-authored with Agata Górny).

• ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH / PAPERS IN OTHER JOURNALS

2005. “Małżeństwa mieszane w migracji z Ukrainy do Polski.” Przegląd Polonijny 3(117): 59-76 (co-authored with Agata Górny).

2003. “Recent Trends in International Migration. Poland 2003.” Studia Demograficzne 2(144): 137-164 (co-authored with Marek Okólski).

• ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS

2014 (forthcoming). “Persistence over Time and across Space. The Evolution and Sustainability of Seasonal Migration from Poland to Germany.” In: Dorota Praszalowicz and Anna Sosna-Schubert (editors) Deutsche und polnische Migrationserfahrungen Vergangenheit und Gegenwart. Peter Lang Verlag, pp. 247-280 (co-authored with Oded Stark).

2014. “Poland.” In: Anna Triandafyllidou and Ruby Gropas (editors) European Immigration. A Sourcebook, 2nd edition. Aldershot: Ashgate (co-authored with Marta Kindler).

2010. “Integration: A Supplementary Driver of Immigration?” In: Agata Górny, Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski (editors) Immigration to Poland: Policy, Employment, Integration. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 151-194 (co-authored with Marta Biernath, Agata Górny, Marta Kindler, Aneta Piekut, Renata Stefańska, and Monika Szulecka).

2008. “Próba oceny natężenia migracji w regionach wysyłających przez pryzmat gospodarstw domowych.” In: Paweł Kaczmarczyk (editor) Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami, pp. 113-132 (co-authored with Paweł Kaczmarczyk and Joanna Napierała).

2005. “Life between Two Countries – the Case of Polish-Ukrainian Marriages.” In: Krystyna Slany (editor) International Migration. A Multidimensional Analysis. Kraków: University of Science and Technology Press, pp. 155-187 (co-authored with Agata Górny).

2005. “Kobiety i mężczyźni w legalnych migracjach pracowniczych do Niemiec.” In: Jan E. Zamojski (editor) Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i Społeczeństwo, Vol. 10. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, pp. 295-312.

2004. “Kobiety i mężczyźni w migracjach sezonowych.” In: Paweł Kaczmarczyk and Wojciech Łukowski (editors) Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 141-164.

2004. “Zagraniczne migracje zarobkowe w Warszawie.” In: Janusz Grzelak and Tomasz Zarycki (editors) Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 426-454 (co-authored with Marek Okólski).

2004. “Migration Policy and Politics.” In: Agata Górny and Paolo Ruspini (editors) East-West Revisited: Migration in the New Europe, Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, pp. 159-176 (co-authored with Dariusz Stola).

• WORKING PAPERS

2014. “The Migration of Young Poles to France in the Wake of Poland’s 2004 Accession to the EU: Continuation of Past Tends, Initiation of New Patterns.” Draft.

2007. “Recent Trends in International Migration. The 2007 SOPEMI Report for Poland.” Centre of Migration Research, University of Warsaw, Working Papers, no 29/87, pp. 1-100.

2007. “Od zbiorowości do społeczności: rola migrantów osiedleńczych w tworzeniu się społeczności imigranckich w Polsce.” Centre of Migration Research, University of Warsaw, Working Papers, no 27/85, pp. 1-128 (co-authored with Agata Górny and Aleksandra Grzymała-Kazłowska).

2006. “Recent Trends in International Migration. The 2006 SOPEMI Report for Poland.” Centre of Migration Research, University of Warsaw, Working Papers, no 15/73, pp. 1-101.

2005. “Recent Trends in International Migration. The 2005 SOPEMI Report for Poland.” Centre of Migration Research, University of Warsaw, Working Papers, no 2/60, pp. 1-86.

2004. “Recent Trends in International Migration. The 2004 SOPEMI Report for Poland.” Institute for Social Studies, University of Warsaw, Working Papers, Migration Series, no 56, pp. 1-96.

2003. “Recent Trends in International Migration. Poland 2003.” Institute for Social Studies, University of Warsaw, Working Papers, Migration Series, no 52, pp. 1-87.

2002. “Recent Trends in International Migration. Poland 2002.” Institute for Social Studies, University of Warsaw, Working Papers, Migration Series, no 48, pp. 1-83 (co-authored with Marek Okólski).

2002. “Zagraniczne migracje zarobkowe i ich skutki dla rynku pracy Warszawy.” In: Aleksandra Grzymała-Kazłowska et al. “Wpływ migracji zagranicznych na sytuację na stołecznym rynku pracy.” Institute for Social Studies, University of Warsaw, Working Papers, Migration Series, no 44, pp. 9-41 (co-authored with Marek Okólski).

2001. “Mechanizmy migracji osiedleńczych na przykładzie małżeństw polsko-ukraińskich.” Institute for Social Studies, University of Warsaw, Working Papers, Migration Series, no 40, pp. 1-72.

1997. “Imigranci posiadający kartę stałego pobytu w województwie warszawskim w świetle badania sondażowego.” In: “Imigranci w Polsce w świetle badania sondażowego.” Institute for Social Studies, University of Warsaw, Working Papers, Migration Series, no 10, pp. 27-42.

1997. “Karta stałego pobytu – analiza wycinka legalnej imigracji do Polski w latach 1992-1995.” In: “Imigracja do Polski w świetle urzędowych statystyk.” Institute for Social Studies, University of Warsaw, Working Papers, Migration Series, no 5, pp. 21-38.