International projects

WILCO – Welfare innovations at the local level in favour of cohesion
Projekt realizowany w ramach 7PR Komisji Europejskiej, dotyczący innowacji w zakresie polityki społecznej w 20 europejskich miastach (w Polsce badania przeprowadzono w Warszawie i Płocku), realizowany przez Ośrodek Badań nad Społecznymi Problemami Płci pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej, przy współpracy dr Anny Domaradzkiej i dr Ilony Matysiak. http://www.wilcoproject.eu

Qlectives Społecznie inteligentne systemy dla wytwarzania jakości (Socially Intelligent Systems for Quality)
Modelowanie wpływu zaufania na powstawanie i rozwój kooperacji w sieciach i społecznościach peer-2-peer; koordynacja analizy danych zebranych z platform społecznościowych. W ramach projektu w roku 2010 została rozpoczęta współpraca z kierownikiem projektu Nigelem Gilbertem nad symulacją powstawania społeczności peer2peer i dynamiki jej rozwoju. Wraz z Uniwersytetem w Surrey członkowie OBUZu współpracują nad dwoma projektami badawczymi. Pierwszy z nich dotyczy analizy sposobu grupowego ustalania kryteriów jakości i polega na analizie treści dyskusji nagranych na video. Drugi projekt dotyczy rozumienia pojęcia jakości w nauce. Materiałem badawczym są wywiady z naukowcami dotyczące definiowania pojęcia jakości.

Asysst Action For The Science Of Complex Systems And Socially Intelligent ICT
Celem projektu jest ułatwienie komunikacji między ośrodkami i rozpowszechniania wyników projektów prowadzonych w ramach Future&Emerging Technologies (FET). W ramach projektu zorganizowano dwie konferencje służących rozpowszechnieniu wyników badań w obszarze FET.

ICTeCollective Sterowanie kolektywnymi zachowaniami społecznymi zachodzącymi dzięki technologiom informacyjnym (ICTeCollective – Harnessing ICT-enabled collective social behaviour)
Celem projektu jest zrozumienie mechanizmów powstawania sieci społecznych mediowanych nowoczesnymi technologiami komunikacji i wzorców aktywności w nich powstających. Zadania OBUZ w projekcie obejmują badanie wzorów aktywności, tworzenia się grup i ich dynamiki oraz wpływu społecznego w systemach komunikacyjnych za pośrednictwem ICT. W tym celu prowadzone są badania laboratoryjne i ankietowe oraz stosowane metody analizy dochodzenia do wspólnego stanowiska.

OCOPOMO Otwarta współpraca jako czynnik wspierający modelowanie polityki (Open COllaboration for POlicyMOdelling)
Głównym celem projektu jest pokazanie, że przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi ICT integracja formalnych modeli politycznych z metodą generowania scenariuszy oraz otwarta i rozległa współpraca jest nie tylko możliwa, lecz niezbędna do tworzenia polityki na wszystkich szczeblach władzy począwszy od lokalnego, a skończywszy na globalnym.

Emergence by Design – Projektowanie zjawisk emergentnych
Wychodząc z teorii rozwoju innowacyjności poprzez oddolne interakcje jednostek i organizacji (opartej na koncepcji Lane’a oraz prezentowanej przez Praszkiera i Nowaka), projekt zawiera kompleksowy zestaw zadań mających na celu udokumentowanie dynamicznego rozwoju (inkubacji) innowacji oraz upowszechnienia postaw innowacyjnych. Zadania w ramach grantu obejmują: 1) Tworzenie dynamicznej metody ewaluacji zmian/innowacji społecznych – w tym celu zostanie przeprowadzony pilotaż na wybranym przykładzie procesu twórczego lub/i zmiany społecznej; 2) Stworzenie bazy narracji, czyli historii przypadków ujętych w taki sposób, by stały się przykładem dynamik prowadzących do kaskad innowacji.; 3) Opracowanie nowatorskiej teorii oddolnego rozwoju inicjatyw i innowacji społecznych (zwanej przez Lane’a ontologią kaskad innowacji); teoria ta będzie podstawą do wypracowania nowej metodologii działania.

NESS – Non-Eqilibrium Social Science in ICT and Economics
Tradycyjna ekonomia wykorzystuje modele, które zakładają ograniczoną interakcję między agentami, uproszczone założenia odnośnie ich zachowania oraz koncentruje się na analizie stanów równowagi. Jednak gospodarka i systemy społeczne podlegają szybkim zmianom, są niejednorodne i dalekie od równowagi, stąd tradycyjne podejście nie zapewnia narzędzi do ich zrozumienia czy modelowania. Przez wiele lat naukowcy z różnych dziedzin i w ramach różnych podejść, takich jak systemy złożone (Complex Systems), nie-ortodoksyjna ekonomia czy modelowanie wieloagentowe, tworzyli alternatywne formalizmy pozwalające uchwycić dynamikę rzeczywistych systemów; były to jednak działania rozproszone i peryferyjne. Dzięki projektowi NESS możliwe będzie stworzenie środowiska/grupy wiodących w tej dziedzinie naukowców nauk społecznych, zajmujących się rozwiązywaniem aktualnych problemów, współpracujących z decydentami politycznymi, przedsiębiorcami oraz innymi grupami interesariuszy. W ramach projektu planowane jest stworzenie nowego, opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych paradygmatu ekonomii oraz wspieranie jego implementacji w dziedzinach związanych z polityką i biznesem, na rzecz postępu społecznego i gospodarczego.

WORKCARE SYNERGIES – Dissemination of Synthesized FP Results on Work-Care, Family Policy, Female Empowerment, Flexicurity, Social Quality and Cohesion for Efficient Stakeholder and Policy Use
Projekt finansowany z 7PR Komisji Europejskiej, służący upowszchnianiu wyników badań dotyczących godzenia pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi. Zespół Ośrodka Badań nad Społecznymi Problemami Płci pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej, przy współpracy dr Anny Domaradzkiej i dr Ilony Matysiak realizował temat „Godzenie pracy i obowiązków rodzinnych – perspektywa elit i społeczeństwa“ http://workcaresynergies.eu/elites-and-work-care-relations/

COMPETE 2 – Civilisation Competencies and Sustainable Regional Development in Poland
Projekt realizowany z Funduszy Norweskich pod kierunkiem prof. Barbary Liberdy, koordynowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW. W projecie COMPETE bierze udział dr Ewa Gucwa-Leśny oraz Katarzyna Białek.