Admissions

Rekrutacja na czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie o charakterze interdyscyplinarnym (socjologia, psychologia, ekonomia, nauki polityczne)

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie prowadzone w porozumieniu z Wydziałem Filozofii i Socjologii , Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziałem Psychologii oraz Wydziałem Zarządzania.

Kandydatów prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie Instytutu w dniach od 12 września do 16 września 2016 r. w godz. 10:30-15:00 (adres: Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa, IV p., za oszklone drzwi, pokój 421).

Kandydaci muszą też w powyższym terminie zarejestrować się na stronie: http://doktoranci.irk.uw.edu.pl

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK;
 • podanie o przyjęcie na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia;
 • życiorys (własnoręcznie podpisany), z wyszczególnieniem informacji o znajomości języków obcych; informacji o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach itp.
 • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement do dyplomu);
 • informacja o znajomości języków obcych z odpowiednimi zaświadczeniami;
 • pisemna zgoda pracownika naukowego (związanego z ISS) na opiekę nad studiami doktoranckimi i nad pracą doktorską;
 • konceptualizacja proponowanego tematu pracy doktorskiej (około 3 stron). Konspekt projektu badawczego musi być zatwierdzony (podpisany) przez potencjalnego promotora rozprawy;
 • dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych, w tym osoby, która wyraża zgodę na bycie opiekunem naukowym kandydata;
 • 2 fotografie.

Prosimy o umieszczenie dokumentów w teczce do akt. Dokumenty powinny zostać przedłożone w 6 egzemplarzach (1 z oryginalnymi dokumentami + 5 kopii).

Zasady kwalifikacji:

Na studia może zostać przyjęta osoba, która uzyskała tytuł magistra lub równorzędny.

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

1) rozmowy kwalifikacyjnej (max. 40 pkt),

2) projektu koncepcji pracy doktorskiej (max. 20 pkt),

3) opinii dwóch pracowników naukowych (max. 10 pkt),

4) dotychczasowego dorobku naukowego (max. 20 pkt),

5) znajomości języków obcych (max. 5 pkt.),

6) średniej ocen ze studiów I i II stopnia (max. 5 pkt.).

Przyjmowane będą osoby, które uzyskają minimum 70 pkt. (w przypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą odbywać się na podstawie rankingu).
W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, a ich dokumenty o wykształceniu nie mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, konieczna jest nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wyższych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 26.09.2016 (kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o dokładnym terminie egzaminu)

Instytut Studiów Społecznych nie oferuje stypendiów doktoranckich.

Dodatkowe informacje: pod numerem tel. 22 55 49 730, 22 831 51 53, e-mailowo: iss(at)uw.edu.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW:
Studia doktoranckie administrowane przez Instytut Studiów Społecznych UW im. Roberta B. Zajonca (ISS UW) przygotowują do pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk społecznych (w dyscyplinach: nauk o polityce, nauk o polityce publicznej, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologii, socjologii) i w dziedzinie nauk ekonomicznych (w dyscyplinach: ekonomii, nauk o zarządzaniu).

Skład Komisji Rekrutacyjnej właściwej dla Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich UW:
 • prof. dr hab. Mirosław Kofta – Przewodniczący
 • dr Anna Domaradzka-Widła – Sekretarz
 • mgr Marta Marchlewska – przedstawiciel doktorantów
 • dr Agnieszka Rychwalska
 • prof. dr hab. Renata Siemieńska
 • dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW