Doctoral Studies

INTER-FACULTY DOCTORAL PROGRAM (MIĘDZYWYDZIAŁOWE ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE) przy Wydziale Filozofii i Socjologii (WFiS) UW, prowadzone są współnie z Wydziałem Psychologii, Wydziałem Zarządzania, Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych oraz Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Obsługę administracyjną studiów w prozumieniu z WFiS UW zapewnia Instytut Studiów Społecznych (ISS) UW. Studia mają charakter interdyscyplinarny; doktoranci uzyskują stopień doktora na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego (psychologia, zarządzanie, socjologia, nauki polityczne, geografia). W ramach ustalanego co roku z opiekunem naukowym i kierownikiem studiów programu, doktoranci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych odbywających się na UW, a także w zajęciach prowadzonych przez jednostki organizacyjne spoza UW. Studenci mają obowiązek udokumentowania uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych odpowiednim wpisem w indeksie dokonanym przez wykładowcę. Do dnia 31 października każdego roku doktoranci, po wcześniejszej akceptacji opiekuna naukowego, przedstawiają kierownikowi studiów doktoranckich sprawozdanie roczne z przebiegu studiów i wykonanej pracy naukowej.Warunkiem rejestracji na kolejne lata studiów jest przedstawienie przez doktoranta indeksu, w którym opiekun naukowy potwierdza zrealizowanie programu ustalonego na mijający rok studiów. Na podstawie opinii opiekuna naukowego kierownik studiów doktoranckich stwierdza zaliczenie roku akademickiego, co równoznaczne jest z formalną rejestracją na kolejny rok studiów.

Regulamin studiów.pdf