Projekty krajowe

Projekty badawcze finansowane przez NCN – realizowane

indeksAgata Zysiak – Utracone miasta – deindustrializacja i klasa robotnicza w perspektywie porównawczej – Łódź (Polska) i Detroit (USA) (2016-2019) [Grant FUGA]

indeksTomasz Zarycki – Ku socjologicznej teorii znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy (2016-2019) [Grant OPUS]

indeks Andrzej Nowak – Regulacyjna teoria wpływu społecznego (2012–2017) [Grant MAESTRO]

indeks Bogdan Zawadzki – PTSD: Diagnoza Terapia Profilaktyka (2013–2017) [Grant MAESTRO]

indeks Dominika Maison – Determinanty zachowań finansowych dzieci w wieku 10-11 lat (2014-2017) [Grant OPUS]

indeks Anna Domaradzka – Ożywianie miasta – od urbanistyki do inicjatyw oddolnych (2014-2017) [Grant SONATA]

indeks Dominika Czerniawska-Szejda – Sieci współpracy i wymiany w centrach i na peryferiach. Przypadek polskiej nauki (2016-2017) [Grant ETIUDA]

indeksMonika Żychlińska – Wobec piętna i niewidzialności. Polityka tożsamości Vietnam Women’s Memorial Project (2016-2018) [Grant PRELUDIUM]

indeks Gaweł Walczak – Włączeni – obywatelskie działania diaspory ukraińskiej wobec konfliktu na Ukrainie. Przykład Polski (2016-2017) [Grant PRELUDIUM]

indeks Marta Marchlewska – Pamięć autobiograficzna w służbie Ja – o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej wśród osób ze zdrową i defensywną samooceną (2015-2018) [Grant PRELUDIUM]

indeks Marcin Zgiep – Między teorią i praktyką dialogu publicznego. Modele demokracji deliberatywnej a współczesne instytucje i praktyki demokratyczne (2015-2018) [Grant PRELUDIUM]

indeks Wiktor Soral  – Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego „Ja” wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy (2015-2018) [Grant PRELUDIUM]

Projekty badawcze finansowane przez NCN – zakończone

indeks Renata Siemieńska-Żochowska – Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego a społeczne zaangażowanie i jego uwarunkowania w Polsce w perspektywie porównań międzykulturowych. Kierunki zmian i ich dynamika (kontynuacja udziału w projekcie WVS) (2010-2014) [Projekty specjalne NCN]

indeks Tomasz Zarycki – Dualność peryferyjnego systemu nauki: studium przypadku nauk politycznych w Polsce. (2012-2016) [Grant OPUS]

indeks Anna Domaradzka – Miasto oswojone? Warszawskie enklawy społecznej aktywności i ich geneza. (2010-2014) [Grant MNiSW/NCN]

indeks Sabina Toruńczyk-Ruiz – Relacje z sąsiadami, przywiązanie do sąsiedztwa i postawy wobec różnorodności a zróżnicowanie społeczne w miejscu zamieszkania. (2012-2015) [Grant PRELUDIUM]

indeks Anna Kuźmińska – Efekt wielokrotnej aktywizacji idei pieniędzy (2013-2015) [Grant PRELUDIUM]

indeks Sabina Toruńczyk-Ruiz – Rola różnorodności społecznej w kształtowaniu przywiązania do miejsca, relacji z sąsiadami i postaw wobec różnorodności (2014-2015) [Grant ETIUDA]

indeks Magdalena Roszczyńska-Kurasińska – Wpływ emocji na wybór strategii inwestycyjnych graczy giełdowych (2011-2014)

indeks Karolina Lisiecka – Dynamika interakcji w zespołach zadaniowych komunikujących się za pośrednictwem synchronicznych mediów komputerowych. (2012-2014)

indeks Katarzyna Samson – Społeczne czynniki zwiększające zaufanie – perspektywa dynamiczna. (2011-2014)

indeks Dominika Walczak, Anna Domaradzka – Wartość autoteliczna i instrumentalna studiów doktoranckich w opinii doktorantów i absolwentów (2010-2012)

indeks Ilona Matysiak – Uwarunkowania i strategie budowania zbiorowego i indywidualnego kapitału społecznego w procesie samoorganizacji wybranych społeczności wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący (2009-2011)

indeks Piotr Radkiewicz – Autorytaryzm z perspektywy teorii tożsamości społecznej. Ujęcie zjawiska w kategoriach dynamicznego procesu wewnątrzgrupowego (2010-2012)

indeks Tomasz Zarycki – Krytyczna analiza polskich dyskursów o ‘wschodzie’ (2009-2011)

indeksTomasz Zarycki – Symboliczne strategie kompensacji peryferyjności. Interdyscyplinarne studium polskich dyskursów tożsamości regionalnej i narodowej w wymiarze ‚zależności od centrum’) (2006-2008)

indeksTomasz Zarycki – Kapitał kulturowy a reprodukcja inteligencji w Polsce i w Rosji (2003-2006)