Projekty krajowe

Projekty badawcze finansowane przez NCN – realizowane

indeksAgata Zysiak – „Utracone miasta – deindustrializacja i klasa robotnicza w perspektywie porównawczej – Łódź (Polska) i Detroit (USA)” (2016-2019) [Grant FUGA]

indeksTomasz Zarycki – „Ku socjologicznej teorii znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy” (2016-2019) [Grant OPUS]

indeks Andrzej Nowak – „Regulacyjna teoria wpływu społecznego” (2012–2017) [Grant MAESTRO]

indeks Bogdan Zawadzki – „PTSD: Diagnoza Terapia Profilaktyka” (2013–2017) [Grant MAESTRO]

indeks Dominika Maison – „Determinanty zachowań finansowych dzieci w wieku 10-11 lat” (2014-2017) [Grant OPUS]

indeks Anna Domaradzka – „Ożywianie miasta – od urbanistyki do inicjatyw oddolnych” (2014-2017) [Grant SONATA]

indeks Dominika Czerniawska-Szejda – „Sieci współpracy i wymiany w centrach i na peryferiach. Przypadek polskiej nauki.” (2016-2017) [Grant ETIUDA]

indeksMonika Żychlińska – „Wobec piętna i niewidzialności. Polityka tożsamości Vietnam Women’s Memorial Project” (2016-2018) [Grant PRELUDIUM]

indeks Gaweł Walczak – „Włączeni – obywatelskie działania diaspory ukraińskiej wobec konfliktu na Ukrainie. Przykład Polski” (2016-2017) [Grant PRELUDIUM]

indeks Marta Marchlewska – „Pamięć autobiograficzna w służbie Ja – o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej wśród osób ze zdrową i defensywną samooceną.” (2015-2018) [Grant PRELUDIUM]

indeks Marcin Zgiep – „Między teorią i praktyką dialogu publicznego. Modele demokracji deliberatywnej a współczesne instytucje i praktyki demokratyczne” (2015-2018) [Grant PRELUDIUM]

indeks Wiktor Soral  – „Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego „Ja” wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy” (2015-2018) [Grant PRELUDIUM]

Projekty badawcze finansowane przez NCN – zakończone

indeks Renata Siemieńska-Żochowska – „Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego a społeczne zaangażowanie i jego uwarunkowania w Polsce w perspektywie porównań międzykulturowych. Kierunki zmian i ich dynamika (kontynuacja udziału w projekcie WVS)” (2010-2014) [Projekty specjalne NCN]

indeks Tomasz Zarycki – „Dualność peryferyjnego systemu nauki: studium przypadku nauk politycznych w Polsce.” (2012-2016) [Grant OPUS]

indeks Anna Domaradzka – „Miasto oswojone? Warszawskie enklawy społecznej aktywności i ich geneza.” (2010-2014) [Grant MNiSW/NCN]

indeks Sabina Toruńczyk-Ruiz – „Relacje z sąsiadami, przywiązanie do sąsiedztwa i postawy wobec różnorodności a zróżnicowanie społeczne w miejscu zamieszkania.” (2012-2015) [Grant PRELUDIUM]

indeks Anna Kuźmińska – „Efekt wielokrotnej aktywizacji idei pieniędzy” (2013-2015) [Grant PRELUDIUM]

indeks Sabina Toruńczyk-Ruiz – „Rola różnorodności społecznej w kształtowaniu przywiązania do miejsca, relacji z sąsiadami i postaw wobec różnorodności.” (2014-2015) [Grant ETIUDA]

indeks Magdalena Roszczyńska-Kurasińska – „Wpływ emocji na wybór strategii inwestycyjnych graczy giełdowych” (2011-2014)

indeks Karolina Lisiecka – „Dynamika interakcji w zespołach zadaniowych komunikujących się za pośrednictwem synchronicznych mediów komputerowych.” (2012-2014)

indeks Katarzyna Samson – „Społeczne czynniki zwiększające zaufanie – perspektywa dynamiczna.” (2011-2014)

indeks Dominika Walczak, Anna Domaradzka – „Wartość autoteliczna i instrumentalna studiów doktoranckich w opinii doktorantów i absolwentów.” (2010-2012)

indeks Ilona Matysiak – „Uwarunkowania i strategie budowania zbiorowego i indywidualnego kapitału społecznego w procesie samoorganizacji wybranych społeczności wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący.” (2009-2011)

indeks Piotr Radkiewicz – „Autorytaryzm z perspektywy teorii tożsamości społecznej. Ujęcie zjawiska w kategoriach dynamicznego procesu wewnątrzgrupowego” (2010-2012)

indeks Tomasz Zarycki – „Krytyczna analiza polskich dyskursów o ‘wschodzie’” (2009-2011)

indeksTomasz Zarycki – „Symboliczne strategie kompensacji peryferyjności. Interdyscyplinarne studium polskich dyskursów tożsamości regionalnej i narodowej w wymiarze ‚zależności od centrum’)” (2006-2008)

indeksTomasz Zarycki – „Kapitał kulturowy a reprodukcja inteligencji w Polsce i w Rosji)” (2003-2006).